Verespatak-Brad-Nagyági terepgyakorlat

 

 

 

Terepgyakorat 1. nap

Verespatak
2003. október 20.

Bevezetés

Az Érchegységben, Erdélyben van egy terület, ahol már az õskor óta aktív bányászat folyik. A Verespatak, Brad, Nagyág és Zalatna falvak által határolt területet a köznyelvben aranynégyszögnek is nevezik. Jelenleg a területen nem folyik intenzív bányászat, azonban a területen még mindig jelentõs érckészletek vannak, amit a kanadai Rosia Montana Gold Corporation (Gabriel Resources Ltd.) tervez kitermelni.
A területen jelenleg igen intenzív kutatás folyik, ezért úgy gondoltuk, érdemes lenne megnézni, hogy néz ki, amikor egy területen komoly, nagy volumenû exploráció történik. Az SC akadémiai szponzora Dr. Molnár Ferenc felvette a kapcsolatot a kutatást vezetõ geológussal Garry O'Conorral, aki pozítív visszajelzést adott megkeresésünkre. A terepgyakorlatra a SC 16 tagja, Dr Molnár Ferenc akadémiai szponzorunk és Dr. Zelenka Tibor, ipari szponzorunk jött el.

Október 19. Utazás Budapest-Déva

Budapestrõl október 19-én utaztunk Dévára Nagyváradon és Bradon keresztül. Este a Dévai református közösség vendégházában szálltunk meg. Még aznap este ellátogatott hozzánk Szentesy Cecília és Márton István, a Gabriel Resources fõgeológusai, akik érdekes elõadást tartottak a kutatás múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl. Õk ketten vezettek minket a két nap, amíg a terepen voltunk és igen sok érdekességet hallottunk tõlük a bányáról, a kutatásról és a helyi emberekrõl. Utólag is köszönet a sok segítségért.
  Elméleti felkészülés a református vendégház éttermében

Verespatak 2003 október 20.

Az erdélyi érchegység (Verespatak és környéke) neogén vulkanizmusához köthetõ Au-polimetallikus és Au telluridos ércesedései

Az erdélyi érchegység területén a neogén vulkanizmus három fõ fázisban fejlõdött ki a bádeni és a pleisztocén között. A vulkanizmus elsõ fázisának bevezetõ szakaszát riodácit-dácit tufák jellemzik. Az elsõ fázis fõ tömegét mészalkáli amfibol-piroxén dácitok és andezitek alkotják. A magmás tevékenység fõleg explozív jellegû volt, azonban két intruzív esemény (14,8-11 Ma) is ismert Zaránd-Brad-Zalatna és Verespatak környékén, illetve Déva-Brad-Verespatak térségében. Az intruzív testek amfibol s piroxénandezitek, amelyekhez diatréma breccsa kürtõk is kapcsolódnak.
A második magmás tevékenység kora 12,6-11 Ma év, fõleg kvarc-andezitek jellemzik. A vulkanizmus központja Déva-Nagyág-Verespatak területre tehetõ. Kisebb trachiandezit, mikrodiorit és abazaltos testek is jellmzõek erre a fázisra.
A magmatizmus befejezõ fázisában alkáli karakterû vulkanitok jellemzõek.

A magmatizmust a területen jellemzõ transztenziós vetõrendszer generálta, amelyik kisebb pull-apart medencéket hozott létre a Tisza-Géta terrénen. Az extenzió miatt mély vetõrendszerek jöttek létre, amelyek vezetõcsatornáivá váltak a magmáknak. Az extenziós tektonikai rezsim megkönnyítette az intrúziók és Cu-porfír rendszerek kialakulását. A réz-porfír testek felett HS és LS típusú epitermális rendszerek fejlõdtek ki, gazdag arany, ezüst ércesedést létrehozva. Az aranyércesedés genetikailag Au-polimetallikus és Au-telluridos. Az ércesedés ÉNy-DK csapású zöldkövesedett, propilitesedett, riodácit-andezit kürtõkben, breccsákban és telérekban található. Az ércesedés jellemzõ ásványai a kvarc, kalcit, barit, rodokrozit, fakóércek, szulfosók, a pirit, a szafalerit, kalkopirit, arzenopirit, galenit, antimonit.
A terület Au telluridos ércesedéseibõl fedezte fel Kitaibel Pál 1778-ban a Tellúrt.


1. állomás Gabriel Resources kutatási központ

Reggeli után az igen magasan fekvõ Verespatakra utaztunk. A cég központjában Verespatakon Garry O'Connor fogadott minket teával és kávéval.


Garry O' Connor elõadást tart az Érchegység geológiájáról


Miután felmelegedtünk, Garry elõadást tartott nekünk a geológiai kutatásról és a terület geológiájáról. Hallhattunk még elõadásokat a területet kõzeteirõl, jellegzetes ércesedésérõl és a területen igen fajsúlyos környezeti kérdésekrõl. A bányászat legnagyobb ellenzõi a zöldek. A területen igen jelentõs környezetszennyezést okoz és okozott az eddigi bányászat. A kutatást vezetõ cég ígéretet tett, mind a korábbi, mind a saját környzeti szennyezés eltûntetésére. Az elõadások után megtekintettük az elõtérben található kis kiállítást a falu történetérõl, jövõjérõl és a régészeti feltárások eredményeirõl.

2. állomás Cetate külfejtés


A vállalat kis terepjáróiba szálltunk és felmentünk az elsõ külfejtésbe (Cetate). A cég itt végzi a fõ kutatási tevékenységet. A Román állam jelenleg is, jelentõs állami szubvencióval, veszteségesen bányászatot folytat ebben a bányában.Terepi eligazítás. Fehér kalapban hátrébb Szentesy Cecília, elõl Márton István. Az elõadást Garry O'Connor tartja.


A román bányászat Verespatakon 2003 októberében. A fekete kõzetek szerves anyag tartalmú meddõ breccsák

 


3. állomás Cetate külfejtés, agyagásványos átalakulás


A feltárásban hatalmas, akár több centiméteres nagyságot is elérõ hexagonális kvarckristályokat tartalmazó változatos kovás-agyagásványos átalakulást szenvedett dácitporfírt láttunk.


Hmmm. Chapter tagok munkában...Agyagásványosodott dácitporfír hexagonális kvarckristályokkal

4. állomás Cetate külfejtés, breccsa zóna kvarc-adulár-pirit átalakulássalDr. Zelenka Tibor egy szinte teljesen kovásodott breccsazónát vesz szemügyre közelebbrõl


Breccsásodott, kovásodott dácitporfír tömb


Breccsás kovás dácitporfírban fennõtt kvarc-pirit erek


Fennõtt kvarckristályok a kovás dácitporfírban


Pszeudorombikus "kristálytiszta" áttetszõ adulárkristályok pirittel és illittel (fehér). Az adulár két mérettartományban van jelen, a finomabb szemcsés képezi a "szõnyeget".


Adulár kristályok (~3 mm képszélesség)


Magányos euhedrális piritkristályok. (~3 mm képszélesség)


5. álomás Crinic, diatréma pipe


A breccsák gyakran igen sötétek a magukkal hozott nagy mennyiségû szerves anyagnak köszönhetõen. A breccsák polimiktek, mind a vulkáni felépítménybõl, mind a karbonátos és kristályos alaphegységbõl található bennük klaszt. Meddõek, bár gazdag pirithintés és adulárosodás jellemzi a klasztokat. Továbhaladva a kis terepjárók ablakából láthattuk a középkori tárók bejáratait, amelyek igen nagy számban vannak a területen.Panorámakép a Cetate külfejtésre a Crinic külfejtésben
Polimikt szerves anyag tartalmú diatréma brecca pipe


6. állomás Crinic, a munkatarülettõl délre


A kis terepjárók ablakából láthattuk a középkori tárók bejáratait, amelyek igen nagy számban vannak a területen.


A jól kristályosodott táblás termésarany igen gyakori volt a korábbi bányászat során. A felvétel 2 cm-rõl készült. A képen kátható termésarany az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékének Ásványtárában látható.Verespatak (Rosia Montana) a leghíresebb fennõtt termésarany lelõhely. A fennõtt aranykristályok igen vékony kalcitkristályokra ránõve jelennek meg. A képen kátható termésarany kristályok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékének Ásványtárában látható.


Verespataki utolsó állomásunkon láthattunk teljesen üde, át nem alakult dácitot is. A faluba visszatérve láthatóak voltak a bányászat miatt kiürített házak és az átköltöztetésre váró templom is.


7. állomás Abrud (Abrudbánya), magraktár

Abrudbányán található a kutatást vezetõ cég magraktára. Itt felezik meg a fúrómagokat, majd geológusok leírják a fúrómagok szöveti, ásványtani és szerkezeti sajátságait (hatalmas adatbázist létrehozva). Ezek után a technikusoké a terep, akik meghatározott szakaszonként átlagmintát vesznek a fúrómagból. A mintákat megporítják, egy meghatározott állandó mennyiséget kimérnek, és azt 1400C hõmérsékleten kemencékben megolvasztják. Az olvadék alján ólomregulusok képzõdnek, amelyekbõl elpárologtatják az ólmot, majd a megfelelõ királyvizes feltárások után spektroszkópiai módszerekkel (pl:lángfotometria) közvetlenül lehet kimutatni az arany, az ezüst és a platinafémeket.


Fúrómagok fedolgozásra várva


Márton István egy mini számítógép használatát ismerteti


Geokémiai vizsgálat. A fúrómag anyagának porítása...


...egy meghatározott agyag bemérése...


...a por megolvasztása...


...az olvadék kiöntése és hûtése...


...a megüvegesedett a kõzetpor alján kiválik az ólommal ötvözött arany ezüst és platiana...


...az ólom lepárlása után csak apró Au-Ag-PGE golyók maradnak vissza...


...hogy a legvégén királyvízes feltárás után kimutassák mennyi is az adott fúrómadarab aranykoncentrációja.

8. állomás Bucium (Bucsum) terület

Verespatakról Bucsumra mentünk, ahol a cég szintén kutatást folytat. A területen jelenleg nincs gazdaságosan kitermelhetõ aranyérc, de ha Verespatakon beindul a bányászat és az ércfeldolgozás, ez a terület is gazdaságosan kitermelhetõvé válik.
A hosszú és kimerítõ terepi nap után visszatértünk Dévára, ahol a cég meglepetéssel szolgált nekünk és vacsorára megvendégeltek bennünket a vendégház éttermébe.Garry O'Connor bemutatja a Bucsum területet egy földtani térkép segítségével


A Bucsum terület


Agyagásványosodott breccsa Bucsumon

A Konkordia, középkori bánya bejárata. Bucsum